ENGLISH

横向项目审批流程

发布时间:2018-07-05 08:39:00

横向项目审批流程 

科发院网站“下载中心”“成果与推广处”中下载“横向项目立项表”并填写 

                          ↓ 

携带填写好的“横向项目立项表”及横向合同到科研办审核签字并加盖学院公章 

 

 

 

                          ↓ 

合同金额50万元以下的,携带盖好公章的“横向项目立项表”及横向合同(加盖院长法人代理公章)到科技转化中心余区办加盖横向科技合同专用公章。合同金额超过50万元的,携带盖好公章的“横向项目立项表”及横向合同到科技转化中心项目办审核并加盖学校科技合同专用章 

附件: